Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events

Coronavirus - Nederlandse versie
Als Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet. Wij staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD, gemeente Rotterdam, ICCA (internationale congres branche vereniging), CLC-vecta en de Dutch Venue Association om tijdig maatregelen te nemen en risico’s te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD hanteren wij als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze treffen wij in samenspraak met onze klanten. Het welzijn en veiligheid van alle betrokkenen staat bij ons voorop.

Gasten
In samenspraak met alle betrokkenen zijn een aantal passende voorzorgsmaatregelen getroffen. Daarbij adviseren wij alle aanwezigen om een aantal hygiëneregels te volgen:

 • Was zeer regelmatig uw handen met water en zeep of gebruik het ontsmettingsmiddel dat u op verschillende plaatsen in de Van Nelle Fabriek tegenkomt;
 • Hoest, nies of snuit uw neus in uw elleboog of in een tissue en gooi deze erna direct weg
 • Houd afstand tot anderen en vermijd handengeven, begroet elkaar ‘verbaal’.
 • Vermijd contact met uw ogen, neus en mond.

Overige maatregelen

 • Een werkgroep (bestaande uit de directie van de eigenaar van het complex Virgata en van Van Events de Algemeen directeur, General manager, teamleider  Operatie en teamleider Sales) is samengesteld voor advies en begeleiding bij het nemen van maatregelen en verzorgen van communicatie vanuit Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events.
 • Uit voorzorg, en in samenspraak met organisatoren worden diverse voorzorgsmaatregelen genomen, zoals: In algemene ruimten en toiletten worden sanitizers geplaatst (dispensers met desinfectievloeistof)
 • In toiletten, bij garderobe en bij buffetten zullen dozen met tissues worden geplaatst (voor niezen en neussnuiten
 • Medewerkers krijgen handontsmettingsmiddel
 • Het schoonmaakbedrijf past het schoonmaak protocol aan (extra ontsmetting van deurkrukken, leuningen, zeepdispensers, kranen)
 • In de toiletten wordt het handen was protocol opgehangen
 • Bezoekers zullen worden gevraagd zich bij klachten (verhoging, last luchtwegen en hoesten) te vervoegen bij de GGD.
 • Medewerkers worden aangespoord alert te zijn en mensen met klachten door te verwijzen naar de receptie.
 • Medewerkers worden aangespoord om bij klachten contact op te nemen met de huisarts,  thuis te blijven en in overleg te treden met de leidinggevende
 • T.b.v. internationale bezoekers, zijn afspraken gemaakt met de GGD in Rotterdam
 • Bezoekers zal fysiek contact worden ontmoedigd (handen schudden, zoenen)
 • Medewerkers is per vrijdag 28 februari verboden fysiek contact te hebben (handen schudden, zoenen)
 • Bezoekers worden middels schermen van de maatregelen op de hoogte gebracht
 • Medewerkers worden via interne mededelingen geïnformeerd
 • Huurders worden in dezelfde lijn geïnformeerd en geïnstrueerd
 • Er worden geen rauwe producten geserveerd in onze event catering

Meer voorzorgsmaatregelen zijn niet uitgesloten en worden bepaald aan de hand van de ontwikkelingen.

Meer informatie over het coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus is beschikbaar via de websites van RIVM en WHO.
Informatie over maatregelen met betrekking tot evenementen zal beschikbaar worden gesteld op de website van het betreffende evenement en/of Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events

Contact
Als u ons beleid en onze voorbereidingen wilt bespreken, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events.

Verdere maatregelen zullen worden genomen indien ontwikkelingen dit vereisen.


Coronavirus - English version
Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events are closely following developments related to the coronavirus. We are in contact with specialised institutions and partners, including RIVM, the municipal health service GGD, the City of Rotterdam, ICCA (international congress branch association, CLC-vecta and the Dutch Venue Association. Any measures required will be taken in consultation with clients and we follow the guidelines issued by RIVM and GGD. Our priority is safeguarding health and safety is always our priority.

Guests
As for all on-site attendees and personnel we advise to follow these precautions:

 • Wash your hands frequently with soap and water or with the desinfectant provided throughout the venue;
 • When coughing or sneezing, cover mouth and nose with flexed elbow or tissue and throw away tissue immediately;
 • Maintain a distance between yourself and other people and avoid shaking hands. greet each other ‘verbally’
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth.

Other measures

 •  A working group (consisting of the management of the owner of the complex Virgata and from Van Nelle Fabriek Events the General director, General manager, team leader Operation and team leader Sales) has been constituted for the purpose of providing advice and guidance in taking measures and ensuring communication from Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events.
 • As a precaution, and in consultation with organizers, various precautionary measures are taken, such as: Sanitation devices are installed in traffic areas and toilets (dispensers with disinfectant)
 • Boxes of tissues will be placed in toilets, at the cloakroom and at buffets (for sneezing and blowing one’s nose)
 • Employees shall receive hand sanitizer
 • The cleaning company shall adjusts the cleaning protocol (additional disinfection of door handles, handrails, soap dispensers, taps)
 • The hand washing protocol is displayed in the toilets
 • Visitors will be asked to contact the GGD in case of complaints (temperature, respiratory issues and coughs).
 • Employees are encouraged to be alert and to refer people with complaints to reception.
 • Employees are encouraged to contact their doctor in case of complaints, to stay at home and to consult with their supervisor
 • Concerning international visitors, agreements have been made with the GGD in Rotterdam
 • Visitors will be discouraged from physical contact (shaking hands, kissing)
 • Employees of the Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events are prohibited from Friday 28 February from engaging in physical contact (shaking hands, kissing)
 • Visitors are informed of the measures by means of a flyer, screens and signs
 • Employees are informed via internal announcements
 • Tenants are informed and instructed in the same manner
 • No raw products are served in our event catering

More information on the coronavirus
Up-to-date information about the coronavirus is available via the websites of RIVM and WHO. Information on any measures related to events will be made available on the website of the relevant event and/or Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events.

Contact
If you would like to discuss our policy and preparations, please contact your regular point of contact at Van Nelle Fabriek & Van Nelle Fabriek Events.

Further measures will be taken should developments require.